Behov for 1783 km møtefri vei

Etter dagens krav i veinormalen vil det ved utgangen av 2014 være behov for totalt 1 783 km møtefri vei med fysisk adskilte kjøreretninger.

Kilde: Prop. 1 S (2014–2015) Programkategori 21.30 Vegformål Tilstandsvurdering og hovedutfordringer