Kronikk

Sikkerhet og tryggere veier i ny transportplan

Geirr Tangstad-Holdal - adm. leder
I år er det 10 år siden en tragisk trafikkulykke rev bort tre av våre aller kjæreste, den 17. juli 2006 på E39 i Rogaland. Samtidig er det ni år siden stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner og starten på vårt sterke engasjement for trafikksikkerhet, med hovedfokus på utformingen av tryggere trafikkmiljø på veien og trafikksikkerhet generelt.

I løpet av disse årene har Nei til Frontkollisjoner satt møtefrie veier med midtrekkverk på den politiske dagsorden. Vi har fått egne veikart med i utformingen av den Nasjonale transportplanen fra og med NTP 2010-2019.  Undertegnede og Gunnar Grette, styrets leder har i denne perioden vært medlemmer av referansegruppen til fagetatenes forarbeid med NTP 2010-2019, NTP 2014-2023 og er nå for NTP 2018-2029.

Les mer …

TRYGGERE ÅR PÅ VEIEN

gunnar grette geirr tangstad holdal

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

De siste 12 månedene fra desember 2014 til november 2015 har totalt 6203 personer blitt drept eller skadd i trafikkulykker på norske veier, ifølge SSB. Av disse var det 719 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er 219 flere enn maks målet i NTP innen utgangen av 2023.

Transport økonomisk institutt slår fast at Norge ikke vil nå målene som er satt for færre drepte og hardt skadde i trafikken, om ikke nye tiltak iverksettes.

Det ble besluttet Nasjonal transportplan 2014-2023 at det skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, dette målet innebærer nesten en halvering sammenlignet med situasjon på tidspunktet planen ble vedtatt.

Les mer …

Kronikk: Nullvisjon - ja, delvis

geirr tangstad-holdal daglig leder i nei til frontkollisjonerI 2024 skal det maksimalt være 100 drepte i veitrafikken. Samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 skal ikke være over 500. Dette vedtok Stortinget da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble behandet og vedtatt den 18. juni i år.

Vi i den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014-2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram.

Men er dette ambisiøst nok? I tiden fra forslagene om halveringsmål ble reist har vi hatt en nedgang i antall drepte og hardt skadde. De siste reviderte tallene for 2012 viser at 673 personer ble hardt skadd, og at 145 personer omkom. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 personer omkom. I gjennomsnitt har det de to siste årene omkommet 157 personer og 676 personer blitt hardt skadd.

Skulle vi følge ønske om et halveringsmål skulle det samlet antall drepte og hardt skadde i 2024 ikke være over 420.

Les mer …

Trafikkdøden må bekjempes, ikke tolereres

kronikk nyttaar2015 gth

 

"Det er vanskelig å forstå at vi faktisk tolererer at over 700 mennesker må miste livet og bli hardt skadd i trafikken hvert år i vårt lille land.

 

I desember 2007 skrev jeg på min blogg «Jeg har en drøm» - og det var drømmen om tverrpolitisk forpliktende forlik på trafikksikkerhet på veien. Forslaget om et forpliktende trafikksikkerhetsplan ble første gang tatt opp i Stortinget i januar 2013, men ble da nedstemt.

I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2015 ble et forslag fra en samlet transportkomité vedtatt 4. desember 2014. Det er noe rart med veitrafikken. Det oppleves nærmest som om det er akseptert at den må være risiko- fylt. En slik toleranse finnes ikke i forbindelse med luftfart og togtransport. Ulykker finner sted, men det aksepteres ikke. Vi aksepterer det strengeste kontrollregime for ferdsel i lufta og på bane.

Les mer …

NTP - endringer nødvendig

kronikk geirr tangstad holdal

Nasjonal transportplan - klar for endringer
av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

Nasjonal transportplan skal være Regjeringen og Stortingets verktøy for samferdsel i en 10-års planperiode. Planforslagene er utarbeidet av transportetatene over to år gjennom to omfattende etapper: en utredningsfase og en planleggingsfase. Regjeringen hadde opprinnelig et ønske å videreutvikle Nasjonal transportplan slik at meldingen blir mer strategisk og mindre detaljert. Dette vil måtte innebære at de i større grad må fokusere på måloppnåelse, og synliggjøre målkonflikter. Det gjenstår å se om de evner å gjøre nettopp dette i sitt forslag til transportplan som legges fram 12. april.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk