Innkalling årsmøte 2017

Sted: Anthon B Nilsen bygget, Rådhusgata 27
Tid:   19.06.2017 16.00-18.00

Møtet er åpent for alle foreningens medlemmer.

Saksliste
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av 2 til å skrive under protokoll
• Godkjennelse innkallelse
• Årsberetning
• Godkjennelse av regnskap
• Valg av styre
• Innkommende saker

Saker som ønskes behandlet, bes være styre i hende senest 05.06.2017

Med ønske om en trafikksikker vår

Mari Helmer
på vegne av styret i Nei til Frontkollisjoner

Nye E6 i østfold redder liv

Østfold E6
foto Geir Hansen, Moss Avis

Menon Economics har evaluert E6 i Østfold, basert på en modell utviklet ved NTNU for å vurdere sammfunsnytten av store statlige investeringer.

I tillegg til å finne at det har vært en forsvarlig investering, fant de også at det har vært en drastisk nedgang i antall ulykker, og da spesielt ulykker med fatal utgang.

"Før utbyggingen var strekningen tungt belastet med ulykker og skadeomfanget var alvorlig. Utbyggingen ser ut til å ha ført til en kraftig reduksjon i både antall ulykker og skadekonsekvensene av disse. Unngåtte dødsfall og ulykker med hardt skadde sparer samfunnet for store kostnader og trekker opp lønnsomheten av utbyggingen betydelig. Estimerte besparelser av økt trafikksikkerhet er på 1,4 milliarder 2015-kroner neddiskontert til 2006."  

Rapporten er klar på at flere menneskeliv kunne vært spart om flere veier ble bygget ut i et raskere tempo.
Den sammfunnsmesige gevinsten ved å redusere antall ulykker undervurderes når man vurderer lønnsomheten av å bygge tryggere veier.

På to av delstrekkningene som er beskrevet i rapporten var det 25 dødsulykker i perioden før den nye veien, de flese møteulykker. Etter at veien var ferdig i 2008 har det vært 3 dødsulykker, 2 utforkjøringer og en motorsykklist mot midtrekkverk.  

Kilde:

http://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-4-Evaluering-av-E6-%C3%98stfold.pdf 15.02.17

 

5BG6hex sporsmal5F5fIk-3

Flere omkom i frontkollisjoner i 2016

frontkollisjonFlere omkom i møteulykker

Utforkjørings- og møteulykker er de desidert mest alvorlige ulykkesgruppene. I 2016 omkom 37 prosent i en utforkjøringsulykke, samme andel som året før. 31 prosent omkom i møteulykker mot 27 prosent i 2015. Totalt ble 129 personer hardt skadd og 938 er registrert som lettere skadd eller med uoppgitt skadegrad i frontkollisjoner i samme periode.
(Tallene er foreløpig pr 16. februar 2017. De endelige tallene vil være klar i mai 2017).

Flest omkomne i juli, juni og september

Sammen med juli og juni var september måneden med flest trafikkdrepte i 2016. I juli omkom 22 personer, mens det i juni omkom 15. I september ble 14 personer drept i trafikken.

Les mer …

Ny daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

mari helmer

Mari Helmer er ny daglig leder for Nei til Frontkollisjone fra 1. februar.
Styrets leder Gunnar Grette er veldig glad for å få Mari inn som ny daglig leder og ser frem til et godt og konstruktivt sammarbeid.

Les mer …

10 flere drepte i frontkollisjoner i årets 11 første måneder

38 omkomne hittil i år i frontkollisjoner

I årets første 11 måneder ble det drept 38 personer i frontkollisjoner, mot 28 i tilsvarende periode i 2015. I tillegg er det registrert 118 personer som hardt skadd fra januar til november 2016 i frontkollisjoner.

(Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.)

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk