NTP mål 2030: Maks 350 drepte og hardt skadde

menneskeliv

Tiltak for å øke sikkerheten i transportsystemet i tråd med nullvisjonen

Nullvisjonen innebærer å bygge transportsikkerhetsarbeidet på en langsiktig visjon om at det ikke skalforekomme ulykker med drepte eller hardt skadde. Det er samtidig et mål at det ikke skal forekommeulykker med akutt forurensning.

Les mer …

Transportplan: Trafikksikkerhet på veien

Vegtrafikkulykker utgjør et betydelig samfunnsproblem og nullvisjonen er utgangspunktet for alt
trafikksikkerhetsarbeid. Det er gjort en målrettet innsats for å redusere antall ulykker, og det har vært
en positiv utvikling de senere årene. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd er redusert med rundt 95
prosent siden 1970. Bare i løpet av de siste 15 årene er antallet nær halvert, fra 1 593 i 2000 til 821 i 2014.
I forslaget til målstruktur er ambisjonen at antallet skal reduseres ytterligere, til maksimalt 350 drepte
og hardt skadde i 2030.
 
NTP20182029Figur
 
Behovet for samordning mellom de ulike aktørene er stort, og vil øke ytterligere når antall drepte og
hardt skadde i trafikken reduseres. Som et svar på dette vil regjeringen legge fram en egen stortings
-melding om trafikksikkerhet. Et viktig formål er å identifisere områder med behov for bedre samordning
mellom ulike myndigheter og aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.

Les mer …

10 av 14 omkom i frontkollisjoner

 
Vi har fortsatt store utfordringer på vinterføre
 
14 personer har så langt i år blitt drept på norske veier. Det var åtte frontkollisjoner i januar hvor ti personer omkom. To personer omkom i utforkjøringsulykker.

De tre siste måndene november, desember og januar 2016 ble totalt 38 personer drept, av disse var det 18 personer som ble drept i frontkollisjoner, dette utgjør 47% av alle drepte. 7 personer av de 18 som omkom i frontkollisjon var 55 år eller eldre, og 7 av de 27 hardt skadde i frontkollisjon var i samme aldersgruppe.
 
I samme perioden ble 88 hardt skadd. og av disse 27 i frontkollisjoner.
 
- Dette viser med all tydelighet at vi har store utfordringer på norske vinterføre med de mange usikrede høytrafikerte veiene, sier Geirr Tangstad-Holdal, adm. leder i Nei til Frontkollisjoner. Spesielt i gruppen eldre trafikanter har vi en utfordring, for vi vet at deres tåleevne er mindre enn andre trafikantgruppene.

Les mer …

NTP: MÅ BYGGES 1800 KM NY MØTEFRI VEI

Ulykkesstatistikken for perioden 2011–2014 viser at 35 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde
skjer på riksvegnettet.
 
Møteulykker utgjør 45 prosent av disse og er den klart største utfordringen.
 
nullvisjonendelteansvaret
illustrasjon: Statens vegvesen
 
I følge planforslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 viser beregninger at dersom vegnormalens kriterier skal være tilfredsstilt innen 1. januar 2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri veI i perioden 2018–2029. Av dette ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS.
 
Les om planforslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029: Trafikksikkerhet på veien

 

REAGERER PÅ MIDTREKKVERK PÅSTANDER

Det er fare på ferde når en forsker begynner å så tvil om et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene vi har for å sikre mot drepte og hardt skadde på våre veier. Fare hvis dette betyr at våre sentrale politikere ikke øker takten i utbyggingen av et tryggere trafikkmiljø for deg og meg nå.

- Jeg stiller spørsmålet: Har forskeren skjønt at det ikke er sikkerhetsbarrieren "midtrekkkverk" som koster, men å utvide gamle smale veier?
 
Midtrekkverk reddet mitt liv
(klikk på bildet for å komme til saken)
 
I en debattinnlegg den 5. januar i år på Transport økonomisk institutts egne side "Samferdsel", under tittelen "Midtrekkverk - et eksempel på uklok pengebruk", hevder forsker Rune Elvik (TØI) at "Interessegrupper som vinner fram med sine krav, slik som Nei til frontkollisjoner, er en viktig kilde til ineffektiv ressursbruk". Dette er siden gjentatt på NRK Dagsrevyen 11. januar.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk