Møteulykkene tar fortsatt flest liv

drept hardtskadd jan okt2014Foreløpige tall for januar til oktober i år viser at 137 personer har mistet livet og 497 har blitt hardt skadd i trafikken på norske veier.

55 omkom i møteulykker
Møteulykkene tar fortsatt flest liv. 55 av de 137 omkomne fram til og med oktober i år mistet livet i møteulykker, og 138 blitt hardt skadd. 46 har omkommet og 135 blitt hardt skadd i utforkjøringer der andre kjøretøy ikke var innblandet.

Les mer …

Budsjettsprekk i statlige prosjekt

Dyr og tidkrevende kvalitetssikring med liten effekt
Store statlige bygg- og investeringsprosjekt sprekker økonomisk, på tross av omfattende kvalitetssikring. Det viser en gjennomgang gjort av NRK Brennpunkt.

Sommeren 2013 kom de første forskningsresultatene som kunne si noe om resultatene av kvalitetssikringssystemet.

Les mer …

Store utfordringer - risikogrupper

Totalt omkom det 130 personer og 427 ble hardt skadd på norske veier i perioden januar - september 2014.

Som dere ser av oversikten er det menn som er overrepresentert i antall omkomne i de fleste aldersklasser. Men spesielt i mellom alderspennet fra 25 år til 75 år er de forholdsvis mange flere menn som omkommer sammenlignet med kvinner.

Les mer …

Godstransport på vei fortsetter å øke

Oppgangen fra 2013 fortsetter
Norske lastebiler fraktet i alt 4,6 prosent mer gods i 1. kvartal i 2014 enn i samme kvartal i fjor, melder SSB. Transportarbeidet økte med 7,7 prosent.

Totalt ble det transportert 60,4 millioner tonn gods nasjonalt og 1,4 millioner tonn gods internasjonalt med norske lastebiler i 1. kvartal 2014. Transportarbeidet for innenlandske turer økte med 9,8 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2013. For utenlandske turer var det en nedgang på 3,7 prosent i samme periode.

Les mer …

6203 drept eller skadd i trafikkulykker

De siste 12 månedene fra desember 2014 til november 2015 har totalt 6203 personer blitt drept eller skadd i trafikkulykker på norske veier, ifølge SSB. Av disse var det 719 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er 219 flere enn maks målet i NTP innen utgangen av 2023.

(Politiet la om rapporteringsrutinene for skaddde den 20. november 2012, så sammenligning med tidligere perioder må gjøres med varsomhet)

Transport økonomisk institutt slår fast at Norge ikke vil nå målene som er satt for færre drepte og hardt skadde i trafikken, om ikke nye tiltak iverksettes.

Det ble besluttet Nasjonal transportplan 2014-2023 at det skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, dette målet innebærer nesten en halvering sammenlignet med situasjon på tidspunktet planen ble vedtatt.

Fysiske tiltak og sikrere kjøretøy
Bidrag fra fysiske tiltak for et tryggere veimiljø, sikrere kjøretøy og bedre skadebehandling m.m.skal stå for hele 63 prosent av reduksjonen av antall drepte og hardt skadde i følge Den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet.

Tiltak knyttet til trafikantene står for 37 prosent av nedgangen. Det er generelt stor usikkerhet knyttet til virkninger av trafikantrettede tiltak, sier Veidirektoratet i tiltaksplanen.

- Vi ligger langt fra målet i veinormalen om at alle veiene med en trafikk på over 6000 ÅDT (gjsn. kjøretøy i døgnet over et år) skal være sikret, sier Geirr Tangstad-Holdal, leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner. Per 1. januar 2015 var det 1783 km høytrafikert vei, som fortsatt er usikret. Ved å sikre disse veiene har Veidirektoratet regnet at vi kan redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år.

Kilde:
SSB.no
vegvesen.no

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk