Vedtekter

Vedtekter for Nei til Frontkollisjoner

1. Navn

Nei til Frontkollisjoner.

2. Formål

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk utstyres med skille mellom motgående kjøreretninger, slik at frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde. 

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker.

3. Foreningen

Nei til Frontkollisjoner er et norsk rettssubjekt med begrenset ansvar, som kan stifte rettigheter og plikter.

4. Kontor

Foreningen skal ha kontor i Norge

5. Økonomi

Styret fastsetter kontingent for medlemskap som skal gi grunnlag for foreningens drift.

Det kan mottas økonomiske midler fra andre som støtte for virksomheten.

Det utarbeides årsoppgjør for foreningen.

Årsoppgjøret skal revideres.

6. Styret. Ledelse.

Styret skal ha inntil 6 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer.

Foreningen tegnes av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan engasjere en daglig leder.

Daglig leder har fullmakt vedrørende foreningens daglige forhold.

7. Generalforsamlinger. Meddelelser.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år, men kan avholdes annet hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det eller det kreves av minst

10 % av foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen kan gjennomføres pr. telefon eller pr. e-post. Sted og forum kan være hjemmeside for foreningen.

8. Lokalforeninger og grupper

Lokalforeninger og grupper kan etableres.

9. Oppløsning

Hvis formålet bortfaller, eller det ikke lenger foreligger økonomisk grunnlag oppløses foreningen.

Eventuelt gjenværende midler benyttes til støtte for pårørende.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk