Skolestart - vis ekstra hensyn

I de kommende dagene er det mange nye fem- og seksåringer i trafikken, på vei til skolen. Mange har lite erfaring fra trafikken og trenger voksne som viser ekstra varsomhet.

Impulsive og feilberegner avstand
– Man må generelt være oppmerksomme og tenke på at gående og syklende skolebarn kan gjøre uventede manøvre. De kan løpe over veien eller krysse den med sykkel, fordi de feilberegner avstand, hastighet og tid på andre trafikkanter, sier Tor Egil Syvertsen, politistasjonssjef ved Grenland politistasjon.

Det er viktig å huske på at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne, til NRK.no

NAF oppfordrer alle bilister til å vise respekt for skolepatrulje og skolestart-skilt. Vis stor varsomhet i trafikken rundt skoler slik at de minste trafikantene kommer seg trygt frem både til og fra skolen.

Les mer på nrk.no: – Kjør forsiktig ved skolestart

– Klipp hekken før skolestart
Trygg trafikk er redd viltvoksende busker og hekker skal gi trafikkfarlige situasjoner når skolene starter opp neste uke.

– Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk i Vestfold

 

Fakta: Veglovens § 43

  • Avkjørsle skal byggast og haldast ved like i samsvar med reglar som Vegdirektoratet fastsetter. Så langt det ikkje er fastsett noko anna, skal desse reglane gjelde i staden for vilkår som tidligare måtte vere sette for løyve til avkjørsla.
  • I reglane kan det fastsettast at det skal gjelde særlege frisiktliner mellom avkjørsla og den offentlige vegen.
  • Om vegstyremakta finn det naudsynt, kan slike frisiktliner òg gjerast gjeldande utanom byggegrensene.
  • Vegstyremaktene kan òg sette som vilkår for løyve til avkjørsle i det einskilde tilfellet at eigaren eller brukaren av avkjørsla syter for å halde fri sikt etter slike liner som er fastsette av vegstyremakta.
  • Eigaren eller brukaren av eigedomen er ansvarlig for vedlikehald av avkjørsle til eigedomen. Er vedlikehaldet ikkje forsvarlig, kan det, så langt det blir funne naudsynlig, gjerast på den ansvarlige sin kostnad.
  • Er avkjørsle bygd og halden ved like i samsvar med fastsette reglar, syter vegstyremakta for at vasslaup under avkjørsla blir halde ope.
  • Regionvegkontoret tar avgjerd etter denne paragrafen for riksvegar og fylkesvegar og kommunen tar slik avgjerd for kommunale vegar.

Kilde: Vegloven

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk