Veinormalen endres for krav om midtrekkverk

grunnlagsdokumentet nulldrepteTryggere veier med mer midtrekkverk
Regjeringen endrer i dag retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dette er ikke en dag for tidlig, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, og hilser et etterlengtet vedtak velkommen.

Men det må være en falitterklæring fra Stoltenberg-regjeringen at dette kommer kun få dager før den rød/grønne regjeringen går av, og etter at Høyre og Fremskrittspartiet i sin regjeringserklæring sier at de vil senke grensen for midtrekkverk.

Endringene dreier seg om å senke innslagspunktet for etablering av midtrekkverk fra en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 8000 til 6000.

Arbeidet med å få endret retningslinjene for brukt av midtrekkverk har pågått i flere år. Et forslag ble utarbeidet av Vegdirektoratet av 1. juni 2011, som først ble sendt på høring i mars 2012.

I forarbeidet til de to siste Nasjonale transportplanene har jeg sittet i referansegruppen, og fulgt premissene og arbeidet fram til fagetatenes forslag til NTPene, sier Geirr Tangstad-Holdal. Og i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 har Statens vegvesen ved Veidirektoratet gjort en grundig jobb med utarbeidelse Grunnlagsdokument "Null drepte og null hardt skadde - fra visjon mot virkelighet".

Grunnlagsdokumentet sier at vi redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT) . Og i følge Statsbudsjettet for 2010 reduserer møtefrie veier dødsulykkene med i gjennomsnitt 76% og hardt skadde med rundt 47%.

Vi vet også at 31 prosent av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner. Utfordringene er størst på riksveinettet, der hele 46% av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner.

- Det er synd at ordene til samferdselsminister Arnstad ikke er mer verdt, enn at hun selv forslo å sikre kun 780 km innen utgangen av 2023 av behovet på 1850 km i Nasjonal transportplan 2014-2023, som ville gjort at reduksjonen på 100 drepte og hardt skadde hvert år hadde blitt redusert, avslutter Tangstad-Holdal.

Les også: Bedre sikkerhet - fortsatt til vurdering

Les også: Nullvisjon - ja, delvis

Les også fra regjeringserklæringen: Endre veinormalen - senke grensen for midtrekkverk

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk