Fakta om møtefri og sikker vei

 • Sverige har 4500 km møtefri vei, likt fordelt mellom firefelts motorvei og 2+1-veier.
   
 • Norge har 500 km møtefri vei. Av disse er det omtrent 125 km med 2+1-veier.

 • Svenskene bygget i fjor 200 km møtefri vei, mens Norge bygget 25 km. For 2014 er planen 22 km midtrekkverk på 2/3-feltsvei og 64 km motorvei skal åpnes på norsk side, mens nabolandet øker til totalt 230 km.

 • Veibudsjettene i de to landene er omtrent like store - i 2010 var dette på ca. 17 milliarder norske kroner.
   
 • Ifølge Nasjonal transportplan 2014-2023, har norske veier behov for 1850 km midtdeler på høytrafikerte veier med en trafikk på 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) eller mer.
   

Kilder: Statens vegvesen og Trafikverket


Visste du at?

Det svenske Trafikverket har satt som et etappmål at de ikke skal ha flere enn 220 døde på svenske veier i år 2020.

I Norge har Regjeringen Stoltenberg II lagt til grunn i siste NTP (Nasjonal Transportplan) 2010-2020 at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra rundt 1200 per år til maksimalt 775 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2020.


Midtrekkverk i Statsbudsjettet 2010

Kun 9 km midtrekkverk skal fullføres i 2010

Regjeringen sier de vil prioriterer tiltak mot utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og kurver og ulike tiltak for å gjøre vegtrafikken tryggere i sentrumsområder. Satsingen for å redusere omfanget av fartsrelaterte ulykker videreføres også. Automatisk trafikkontroll (ATK) mener regjeringen har vist seg å være et effektivt virkemiddel, og arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATK-boksene vil bli fullført i 2010. 

Les mer …

Visste du at?

4000 km møtefrie veier i Sverige

Årsrapporten fra Vägverket for 2008 angir på side 30 at det ved utgangen av året samlet var 4000 km med møtefrie veier i Sverige. 53 % av transportarbeidet foregikk på møtefrie veier med fartsgrense på over 80 km/time. I 2020 er målsetningen at 75 % av transportarbeidet skal foregå på møtefrie veier med fartsgrense på over 80 km/t.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk