Fakta om møtefri og sikker vei

 • Sverige har 4500 km møtefri vei, likt fordelt mellom firefelts motorvei og 2+1-veier.
   
 • Norge har 500 km møtefri vei. Av disse er det omtrent 125 km med 2+1-veier.

 • Svenskene bygget i fjor 200 km møtefri vei, mens Norge bygget 25 km. For 2014 er planen 22 km midtrekkverk på 2/3-feltsvei og 64 km motorvei skal åpnes på norsk side, mens nabolandet øker til totalt 230 km.

 • Veibudsjettene i de to landene er omtrent like store - i 2010 var dette på ca. 17 milliarder norske kroner.
   
 • Ifølge Nasjonal transportplan 2014-2023, har norske veier behov for 1850 km midtdeler på høytrafikerte veier med en trafikk på 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) eller mer.
   

Kilder: Statens vegvesen og Trafikverket


Regjeringen sier nei til wirerekkverk

marit_arnstad_midtrekkverkSamferdselsminister Marit Arnstad sier nei til wirerekkverk tross faglige råd fra Veidirektoratet.

Vegdirektoratet foreslo i 2011 å åpne for bruk av wirerekkverk i et begrenset omfang, i tillegg til å senke grensen for etablering av midtrekkverk til 6000 ÅTD.

Brevet fra Veidirektoratet ble sendt til Samferdselsdepartementet den 1. juni 2011.

Les mer …

Se vår video fra svenske 2+1 løsningen

video_svensk_2_1_lsningNei til Frontkollisjoner har testkjørt en del av de totalt 2550 km med svensk 2+1 vei. Løsningen slik den bygges i Sverige finnes ikke i Norge.

Pr 2012 er det såvidt i overkant av 200 km møtefrie 2/3-felts veier, mest 1+1 og noen enkle forbikjøringsstrekk her og der.

Pr. 1. januar 2014 ventes 228 km to- og trefelts vei i Norge å ha midtrekkverk. Totalt vil det da være 768 km møtefri vei, som inkluderer firefeltsvei og to- og trefeltsvei.

Totalt har svenskene nå 4 670 km trafikksikre og møtefrie veier

Forskjellen er ekstremt stor, noe som også gir seg utslag i at vi har 55% flere dødsfall i frontkollisjoner i Norge enn i Sverige justert etter folketall. Det er dobbelt så stor biltetthet i Sverige.

Les mer …

Handlingsprogram 2014-2017: 248 km møtefri vei

ny_e4_norr_huskvarnaI dag presenterte Statens vegvesen handlingsprogramet for perioden 2014-2017: Med innsatsen i fireårsperioden vil det bli bygges 95 km ny firefelts vei og 153 km midtrekkverk på eksisterende to - og trefelts vei. 117 km riksvei vil få gul midtlinje og 52 km vil få forsterket midtoppmerking.

De neste fire årene skal i overkant av 100 milliarder investeres i å utvikle riksvegnettet i Norge. Samtidig prioriteres det å oppgradere tunneler for å bedre sikkerheten.

Les mer …

Møtefri vei reduserte antall drepte og skadde med 86 prosent

midtrekkverk1En analyse av Statens vegvesen i Vestfold viser at antall drepte og hardt skadde på E18 mellom Tønsberg og Sandefjord er redusert med 86 prosent, melder knaoslo.no

Dette er nøyaktig den samme reduksjon som på den nye motorveien år i nordre Vestfold.

Reduksjon i fra 13 til 1 drept

En person har omkommet og 2 har blitt hardt skadd på E18 med midtrekkverk etter at man for 10 år siden startet byggingen av en møtefri strekning på 15 kilometer i midtre Vestfold.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk