Krav til mønsterdybden

nye_krav_dekksmnster_tangstad_holdalFra i dag stilles det strengere krav til mønsterdybden.

1. november markerer at vi er inne i vintersesongen på våre veier. Det er nå tillatt å kjøre med piggdekk.

Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark er kravene nå at mønsterdybden i dekkene må være minst 3 millimeter.

 

Les mer …

Trafikksikkerhet

Formål til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk og trafikkfarlige veier utstyres med fysiske skiller mellom motgående kjøreretninger, slik at blant annet frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde.

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker og støtte gode tiltak innenfor trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet - Statsbudsjettet 2014

Fra Regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett 2014

4.2.2 Transporttryggleik

Regjeringa har som ein visjon at det ikkje skal skje ulykker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren, jf. Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Nullvisjonen er utgangspunktet for trafikktryggleiksarbeidet innan alle transportsektorane. Utfordringane og behovet for tiltak er likevel ulike. Vegsektoren skil seg ut med omsyn til omfang av ulykker og risikoeksponering. I jernbane- og luftfartssektoren er tryggleiksnivået høgt, og målet for planperioden 2014–2023 er å oppretthalde og styrkje nivået ytterlegare.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk