Pårørende

Veidirektøren vil ha mer midtrekkkverk

terje_moe_gustavsenBedre sikring langs veien er et viktig grep for å hindre møteulykker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NRK.no i dag.

– Å bygge nye trafikksikre veger, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterka vegoppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler for Statens vegvesen framover.

- Men hvis Veidirektøren skal få sine ønsker oppfylt må han ta en nærmere prat med Samferdselsminsiter Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg, sier daglig leder i Nei til Frontkollisjoner Geirr Tangstad-Holdal.

-For behovene er store, og de årlige bevilgningene via statsbudsjettet er ikke høye. I 2012 skulle det bygges 17 km, og for 2013 er det vedtatt kun 19 km midtrekkverk på to- og trefelts veier. I følge trafikksikkerhetsdokumentet som er vedlegg til forslaget til ny NTP 2014-2023 er behovene på rundt 2000 km. Da vil det ta over 110 år å få sikret alle disse veiene, fortsetter Tangstad-Holdal

En fjerdel av ulykkene skyldes feil og mangler ved vei
Siden 2005 har Statens vegvesen kartlagt og analysert alle dødsulykker i trafikken. Fredag 14. september i 2012 ble rapporten om 2011 dødsulykker overrakt samferdselsminister Marit Arnstad.

- Det overordnede bildet viser at ulykkene går ned. Særlig slår det meg at risikoen for de unge blir mindre, sa Arnstad da. Rapporten viser at en fjerdedel av ulykkene skyldes feil og mangler ved veiene. 

Første halvår av 2012 var 50% av de omkomne på norske veier i frontkollisjoner. I forhold til på svenske veier var det over 50% større sjanse for å omkomme i frontkollisjoner på norske veier i forhold til på svenske.

Ambisiøse mål i NTP

Veitrafikkulykker utgjør et betydelig samfunnsproblem. Nullvisjonen er utgangspunktet for alt trafikksikkerhetsarbeid, og innebærer at det skal arbeides for å utvikle et transportsystem der det ikke forekommer ulykker med drepte eller hardt skadde. Nullvisjonen er meget ambisiøs. For at den skal være seriøs og skape balanse, må antallet km midtrekkverk økes radikalt. Det må unngås at det lages 10 års NTP – hvis innhold ikke er bindende og endog kuttes etter 4 år av en ny NTP for 10 år, som bare varer i 4 år

- Et særlig faremoment er smale veger. Dette er også et argument for midtrekkverk, ikke et motargument. Nødvendige breddeutvidelser må skje. Vi ønsker et møtefri vegforlik på Stortinget, med en forpliktende tiltaksplan med klare mål og sluttdatoer for gjennomføringen, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Delmål 1: I løpet av NTP-perioden 2014-2023 skal det være etablert møtefrie og sikre veier på alle veier med en trafikk på over 6000 ÅDT.

Forslaget til kriterier som er beskrevet gir et behov for om lag 1850 km ny møtefri riksveg i planperioden 2014-2023. Av dette er i underkant av 350 km veg med en forventet ÅDT lavere enn 6000 der særskilte grunner tilsier at det også er behov for midtrekkverk.

Delmål 2: Etablere møtefrie veier på alle veier med en trafikk på over 4000 ÅDT innen 2027.

Ved en sikring av alle våre høytrafikkerte veger med en ÅDT på 6000 og over ville det i forhold til trafikkprognosene være behov for ytterligere 300 km riksvei ved utgangen av 2023. Tallet ved utgangen av 2027 vil selvsagt være noe høyere hvis vi forutsetter tilsvarende trafikkvekst videre fra 2024 fram til 2027. Alle nye veger med ÅDT 4000 må under enhver omstendighet bygges med midtrekkverk.

Vi må ikke hvile

De følgende dager kommer vi helt sikker til å høre mange ord fra ansvarlige politikere og myndighetspersoner om de historiske lave tallene på antall drepte og hardt skadde. Nedgangen er bra. Men ord som "gledelig" og "glad" passer ikke inn i denne sammenhengen. Et tapt liv er et for meget!

- Men vi skal ikke glemme at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i vårt langstrakte land, som enten har mistet et nært familiemedlem eller har fått noen/blitt hardt skadd på norske veier. Av respekt for alle disse bør vi være mer ydmyk i møte med veidøden, og virkelig sette inn alle våre ressurser på å gjør mest mulig for å nå nullvisjonen på veien, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Les også på NRK Nordnytt: For første gang har et fylke ingen trafikkdrepte i løpet av et år

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk